نقاشیخط و کالیگرافی غرب و شرق

نقاشیخط و کالیگرافی غرب و شرق

نقاشیخط و کالیگرافی غرب و شرق

تفاوت میان هنر های کالیگرافی و یا نقاشیخط غرب و شرق همانقدر مهم است که بین زمین و خورشید ، و در عین حال اطلاعات تاریخی و نظری موجود در کتاب ها یا وب سایت های مختلف ، تا حدودی گمراه کننده یا اشتباه است . به همین دلیل نقاشیخط و یا کالیگرافی چینی یا ژاپنی اشتباه درک شده است و اسرار جذاب آن برای کسانی که دسترسی به متون نوشته شده در کانجی ندارند پنهان است . کالیگرافی یا نقاشیخط دور شرقی یک هنر ، شیوه زندگی و مسیر جاودانگی بوده است . درست مثل عشق ، قلب را پر می کند ، نقاشیخط ( کالیگرافی ) روح ما را پر می کند ، احساسات تازه ای از زندگی را در خاک حاصل خیز یک ذهن پاک ایجاد می کند . ما معتقدیم که از طریق این وب سایت ما نه تنها می توانیم شور و شوق خود را ، بلکه شما را تحریک کنیم . نقاشیخط یا کالیگرافی راهی برای رسیدن به رهایی از طریق نوشتن است . مسیری نیست که به عنوان یک هنر یا تلاش انتخاب شود، بلکه یک حس بودن است .

09121958036 | ebrahimolfat.com | Calligraphy | نقاشیخط و کالیگرافی غرب و شرق | کالیگرافی چیست ؟ | نقاشیخط

Leave a Comment

Your email address will not be published.